Well Control ตอน Wait and Weight Method

ถ้ายังไม่ได้อ่านพื้นฐานมาก่อน อยากให้ไปทบทวนกันนิดนะครับ ไม่งั้นอ่านต่อไปแล้วจะไม่รู้เรื่องนะครับ 🙂 Well Control แบบบ้านๆ ปฐม ก. กา Well Control ตอน Driller Method อ่านเสร็จแล้วมาต่อกันครับ วิธีต่อไปคือ Wait and Weight

Read more