Piper Alpha

Piper Alpha … เพียงครั้งเดียวก็เกินพอแล้วสำหรับเธอ … RIP

Piper Alpha เธอเป็นเจ้าของสถิติตลอดกาล … เพราะเธอคือ … หายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมต้นน้ำนอกชายฝั่ง … On board 226 คน[…]

อ่านต่อ ...