Revenue and Benefit ประเทศได้ รายได้ ผลประโยชน์แค่ 29.87 % ?

Revenue and Benefit ประเทศได้ รายได้ ผลประโยชน์แค่ 29.87 % ? – เคยมีคำกล่าวอ้างนี้ในสื่อสมัยหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้ว สมัยที่มีการอ้างว่าจะทวงคืนโน้น[…]

อ่านต่อ ...

Benefits to country ประเทศได้ประโยชน์อย่างไรจากการให้สัมปทานฯ

Benefits to country ประเทศได้ประโยชน์อย่างไรจากการให้สัมปทานฯ – เป็นส่วนหนึ่งใน ถาม – ตอบ ที่เอามาจากเว็บฯของกรมเชื้อเพลิงฯ (DMF) ตอบเอาไว้แบบ[…]

อ่านต่อ ...