Well Control ตอน Driller Method

จู่ๆใครมาอ่านตอนนี้อาจจะงงๆก่งก๊งกันไปว่า อะไรมาจากไหน ยังไงกัน … อะ อะ ไปอ่านตอนนี้มาก่อน —> Well Control เบื้องต้น รื้อฟื้นกันนิดว่า อะไรยังไง … ตอนนี้เรามี influx เข้ามาอยู่ที่ก้นหลุม หัวเจาะเราก็อยู่ก้นหลุม สถานการณ์เป็นอย่างรูปข้างล่างนี้  

Read more