การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

15. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่หรือไม่

การมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถเข้าร่วมใน 2 ขั้นตอน คือ

1) ในขั้นตอนการสำรวจปิโตรเลียม

การสำรวจปิโตรเลียม วิธีวัดความไหวสะเทือนของชั้นหิน จะต้องจัดทำรายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเสนอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มการสำรวจ สำหรับโครงการเจาะหลุมสำรวจ จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกับดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วจึงจะเริ่มดำเนินโครงการได้

2) ในขั้นตอนการผลิตปิโตรเลียม

เมื่อผู้รับสัมปทานสำรวจพบปิโตรเลียมและพิสูจน์ได้ว่ามีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ และ ได้รับอนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการปิโตรเลียมแล้ว ผู้รับสัมปทานจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการผลิตปิโตรเลียมตามโครงการได้

(ก็คงรับฟังเฉยๆ หลายๆครั้งก็ทำเป็นพิธีให้ครบตามกฏหมาย แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการดำเนินการของโครงการเท่าไรในทางปฏิบัติ …. พี่นก)

ที่มา http://www.dmf.go.th//file/QA_EPThai.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *