สัมปทานปิโตรเลียมมีอายุกี่ปี

14. สัมปทานปิโตรเลียมมีอายุกี่ปี

ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สัมปทานปิโตรเลียมในส่วนของ Thailand I และ Thailand II ระหว่างปีพ.ศ. 2514-2531 โดยสัมปทานปิโตรเลียมมีกำหนดระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียม 9 ปี นับแต่วันให้สัมปทาน แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงผูกพันช่วงที่ 1 มี ระยะเวลา 5 ปี และช่วงผูกพันช่วงที่ 2 มีระยะเวลา 4 ปี และถ้าหากผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการ จะมีสิทธิได้รับการต่อระยะเวลาสำรวจช่วงที่สามได้อีกไม่เกิน 3 ปี รวมระยะเวลาในการสำรวจทั้งสิ้นไม่เกิน 12 ปี

ในระหว่างช่วงการสำรวจ ผู้รับสัมปทานสามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อผูกพัน หรือโอนข้อผูกพัน ระหว่างแปลงสำรวจได้ เนื่องจากข้อผูกพันเดิมอาจไม่เหมาะสมกับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่สัมปทานหรือในกรณีที่มีเทคโนโลยีการสำรวจปิโตรเลียมที่ทันสมัยขึ้น

สัมปทานผลิตปิโตรเลียมในส่วนของ Thailand I และ Thailand II มีกำหนดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ไม่เกิน 30 ปี นับแต่วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียม แม้จะมีการผลิตปิโตรเลียมในระหว่างระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียมก็ตาม และ ถ้าหากผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการ จะมีสิทธิได้รับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ได้ไม่เกิน 10 ปี

สัมปทานผลิตปิโตรเลียมในส่วนของ Thailand III ระหว่างปีพ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน สัมปทานปิโตรเลียมมีกำหนดระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียม ไม่เกิน 6 ปีนับแต่วันให้สัมปทาน แบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง มีระยะเวลา 3 ปี และ ช่วงข้อผูกพันช่วงที่สอง มีระยะเวลา 3 ปี เช่นกัน

ผู้รับสัมปทานจะต้องปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามข้อผูกพันที่กำหนดในสัมปทานทั้งด้านปริมาณงานและปริมาณเงิน และถ้าหากผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการ จะมีสิทธิได้รับการต่อระยะเวลาสำรวจช่วงที่สามได้อีกไม่เกิน 3 ปี รวมระยะเวลาในการสำรวจทั้งสิ้นไม่เกิน 9 ปี

ในระหว่างช่วงการสำรวจ ผู้รับสัมปทานสามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อผูกพัน หรือโอนข้อผูกพัน ระหว่างแปลงสำรวจได้ เนื่องจากข้อผูกพันเดิมอาจไม่เหมาะสมกับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่สัมปทานหรือในกรณีที่มีเทคโนโลยีการสำรวจปิโตรเลียมที่ทันสมัยขึ้น

สัมปทานปิโตรเลียม มีกำหนดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ไม่เกิน 20 ปี นับแต่วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียม แม้จะมีการผลิตปิโตรเลียมในระหว่างระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียมก็ตาม และถ้าหากผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการ จะมีสิทธิได้รับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ได้ไม่เกิน 10 ปี

กล่าวโดยสรุป อายุของสัมปทานปิโตรเลียมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงระยะเวลาสำรวจ ผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้ลงทุนสำรวจและรับความเสี่ยงแต่ฝ่ายเดียว เมื่อทำการสำรวจตามปริมาณงานและปริมาณเงินลงทุนที่ได้ระบุในข้อผูกพันแล้วไม่พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ก็จะคืนแปลงสำรวจนั้นกลับมาให้รัฐ ในกรณีที่สำรวจพบปิโตรเลียมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสำรวจจะเข้าสู่ ช่วงระยะเวลาผลิต

สัมปทานที่อยู่ภายใต้ระบบ Thailand I จะมีระยะเวลาสำรวจไม่เกิน 12 ปี (5+4+3) และ มีระยะเวลาผลิตไม่เกิน 40 ปี (30+10)

สัมปทานที่อยู่ภายใต้ระบบ Thailand III จะมีระยะเวลาสำรวจไม่เกิน 9 ปี (3+3+3) และมีระยะเวลาผลิตไม่เกิน 30 ปี (20+10)

ที่มา http://www.dmf.go.th//file/QA_EPThai.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *