การให้สัมปทานปิโตรเลียมมีขั้นตอน และ วิธีการอย่างไร

13. การให้สัมปทานปิโตรเลียม

… มีขั้นตอน และ วิธีการอย่างไร

การให้สัมปทานปิโตรเลียม เป็นการให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

1) การประกาศให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม กระทรวงพลังงานออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่แปลงสำรวจตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำหนด โดยจะกำหนดให้ยื่นขอในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือเฉพาะบางพื้นที่ เช่นบนบก ในทะเลอ่าวไทย หรือทะเลอันดามันก็ได้

2) ระยะเวลาการประกาศให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม การประกาศให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมจะกระทำโดยเปิดเป็นรอบๆ ปัจจุบันกระทรวงพลังงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เปิดให้บริษัทยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมไปแล้ว 20 รอบ โดยกำหนดระยะห่างของการเปิดแต่ละรอบตามความเหมาะสมอาจจะทุกๆ 2- 5 ปี เป็นต้น สำหรับการกำหนดระยะเวลาและบริเวณพื้นที่ที่ให้ยื่นขอสัมปทาน จะพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้

2.1) มีบริเวณที่มีโอกาสจะสำรวจพบปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์

2.2) มีบริษัทปิโตรเลียมแสดงความสนใจที่จะยื่นขอสัมปทานในพื้นที่

2.3) แรงจูงใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและราคาน้ำมันในตลาดโลก

3) รายละเอียดประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ประกอบด้วยพื้นที่แปลงสำรวจที่เปิดให้ยื่นขอสัมปทาน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นขอสัมปทาน วิธีการยื่นขอสัมปทานหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สัมปทาน ข้อสงวนสิทธิ และอื่นๆ

4) คุณสมบัติของผู้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ผู้ที่ยื่นขอสัมปทานต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมคือ

(1) เป็นบริษัท

(2) มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสำรวจ ผลิตขาย และจำหน่ายปิโตรเลียม

5) การยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ต้องยื่นที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และวันที่กำหนดในประกาศเชิญชวน โดยต้องจัดทำหลักฐาน โครงการประกอบคำขอ และ ผลประโยชน์พิเศษให้รัฐ ดังนี้

5.1) หลักฐานแสดงการเป็นบริษัท

5.2) หลักฐานการเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท

5.3) หลักฐานแสดงว่ามีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสำรวจ ผลิต ขาย และจำหน่ายปิโตรเลียม ในกรณีไม่มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอ จะต้อง มีบริษัทที่รัฐบาลเชื่อถือรับรองให้ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ

5.4) โครงการสำรวจปิโตรเลียมและประมาณการค่าใช้จ่าย

5.5) ข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินสำหรับการสำรวจปิโตรเลียม

5.6) ผลประโยชน์พิเศษให้รัฐอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น

(1)ทุนการศึกษา

(2) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย

(3) เงินโบนัสการลงนามสัมปทานปิโตรเลียม และ เงินโบนัส การผลิต

(4) การให้รัฐหรือสาธารณชนชาวไทยเข้าร่วมลงทุน

(5) การขายปิโตรเลียมให้แก่รัฐเป็นอันดับแรก

(6) การใช้บริการภายในประเทศ

6) การประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอสัมปทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอสัมปทาน และแปลงสำรวจที่มีผู้ยื่นขอ

7) การแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอสัมปทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอสัมปทานปิโตรเลียมให้ผู้ยื่นขอทราบ

8) หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอสัมปทานปิโตรเลียม จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

8.1) คุณสมบัติและความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอสัมปทาน ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติตาม มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ชื่อเสียง ประสบการณ์ ความมั่นคงทางการเงินผู้ขอสัมปทานที่ผ่านการพิจารณาข้อนี้แล้วจึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับสัมปทาน

8.2) การคัดเลือกผู้รับสัมปทาน จะให้คะแนนโดยเปรียบเทียบแต่ละคำขอ ดังนี้

(1) โครงการสำรวจ ข้อผูกพันด้านปริมาณงาน ปริมาณเงิน 80 คะแนน

(2) ผลประโยชน์พิเศษที่เสนอให้แก่รัฐ 20 คะแนน

นอกจากนี้อาจมีข้อสงวนสิทธิอื่นๆ เช่น กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสัมปทาน จะต้องเป็นบริษัทไทยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท หรือให้วางหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

9) การพิจารณาให้สัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอสัมปทานปิโตรเลียม จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอสัมปทาน โครงการสำรวจข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินและผลประโยชน์พิเศษที่เสนอให้แก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับสัมปทาน แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการปิโตรเลียม พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาต่อไป

10) การอนุมัติให้สัมปทานปิโตรเลียม เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้ผู้ขอสัมปทานสมควรได้รับสัมปทานปิโตรเลียมจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

11) การออกสัมปทานปิโตรเลียม เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สัมปทานแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะออกสัมปทานให้แก่ผู้ขอตามแบบสัมปทานที่กำหนดโดยกฎกระทรวง และ มีข้อผูกพันการสำรวจด้านปริมาณงาน ปริมาณเงิน และเงินผลประโยชน์พิเศษที่เสนอให้แก่รัฐตามที่ผู้รับสัมปทานเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

(เหนื่อย แฮ๊กๆ … ถ้าผมได้สมบัติเจ้าคุณปู่ หรือ ถูกหวยนะ บอกตรงๆ ผมไม่เอามาหาน้ำมันหาก๊าซหรอก เอาไปทำอย่างอื่นง่ายกว่าเยอะ … พี่นก)

ที่มา http://www.dmf.go.th//file/QA_EPThai.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *