แล้วเจ้าของที่ดินที่สำรวจพบปิโตรเลียมจะได้รับอะไรตอบแทน

11. เจ้าของที่ดินที่สำรวจพบปิโตรเลียมจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง

ระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศไทยเป็นระบบสัมปทานปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนดว่า “ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดจะสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในที่ใด ไม่ว่าที่นั้น เป็นของตนเองหรือของบุคคลอื่นต้องได้รับสัมปทาน การขอสัมปทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”

ซึ่งกระทรวงพลังงานกำหนด โดยในทางเดียวกันสินแร่(เช่น ทองคำ ดีบุก)อื่นๆที่มีการให้สัมปทานนั้น สินแร่ทั้งหมดก็เป็นของรัฐเช่นกัน

ระบบสัมปทานปิโตรเลียมเป็นการให้สิทธิประโยชน์ ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของรัฐให้แก่บริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้สนใจมาลงทุนในพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานนั้นแต่เพียงผู้เดียว

โดยผู้ประสงค์จะได้รับสิทธิ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ต้องยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และต้องมีคุณสมบัติของผู้ขอรับสัมปทานและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการขอสัมปทานปิโตรเลียมตามที่กำหนดในประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสัมปทาน และการให้สัมปทานปิโตรเลียมเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

การขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม ในกรณีที่เป็นที่ดินของหน่วยงานราชการ ที่ดินสาธารณะ หรือพื้นที่ป่าไม้ ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบของหน่วยงาน/หน่วยราชการเจ้าของพื้นที่ หากเป็นพื้นที่ของเอกชนต้องมีการเจรจาขอใช้ที่ดิน ซึ่งอาจเป็นการเช่าหรือซื้อขายตามความตกลงกัน

(แค่เนี้ย ร่ายมาเสียยาว ตอบแค่ 2 ประโยคสุดท้ายก็จบ ที่ว่ามาทั้งหมดตั้งแต่ต้น ไม่ได้เกี่ยวกับคำถามเลย สรุปง่ายๆคือเหมือนตัดถนนผ่านที่นั่นแหละ ก็บังคับให้ขาย หรือ บังคับให้เช่า … จบข่าว … พี่นก)

ที่มา http://www.dmf.go.th//file/QA_EPThai.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *