หากสำรวจพบปิโตรเลียมจะต้องเวนคืนที่ดินหรือไม่

10. หากสำรวจพบปิโตรเลียมจะต้องเวนคืนที่ดินหรือไม่

การขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม ในกรณีที่เป็นที่ดินของหน่วยงานราชการ ที่ดินสาธารณะ หรือพื้นที่ป่าไม้ ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบของหน่วยงาน/หน่วยราชการเจ้าของพื้นที่

หากเป็นพื้นที่ของเอกชนต้องมีการเจรจาขอใช้ที่ดิน ซึ่งอาจเป็นการเช่าหรือซื้อขาย ตามความตกลงกัน สำหรับพื้นที่ฐานเจาะจะมีขนาดเล็กประมาณ 10-15ไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแท่นเจาะ

ในกรณีที่สำรวจพบปิโตรเลียมมีปริมาณเชิงพาณิชย์ ผู้รับสัมปทานจะต้องขออนุมัติกำหนดขอบเขตพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการผลิตปิโตรเลียมดังกล่าว นำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มการผลิตการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งบนบกโดยทั่วไป

อาจใช้หลุมเจาะสำรวจที่พบปิโตรเลียมเป็นหลุมผลิตและหากต้องการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม จะใช้พื้นที่ฐานเจาะที่มีอยู่เดิมได้ ดังนั้น การผลิตปิโตรเลียมจะใช้พื้นที่บนผิวดินในบริเวณจำกัด ไม่มีการเวนคืนที่ดินของประชาชนรอบพื้นที่โครงการ แต่จะต้องขออนุญาต หรือเจรจาทำความตกลงการใช้ที่ดินกับเจ้าของที่ดิน จนได้ข้อยุติซึ่งเป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่ายเสียก่อน

ที่มา http://www.dmf.go.th//file/QA_EPThai.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *