Drilling School – TPTI

หลักสูตรนี้ไม่ใช่หลักสูตรปริญญาครับ ได้แค่ certificate แต่เป็นที่ยอมรับกันในวงการขุดเจาะ ถึงเรียนแค่ 6 เดือน ก็เรียนมาโดยตรงจริงๆ เข้าค่ายกินนอนเป็นรร.ประจำเลย เรียนฟรี แถมมีเงินเดือนค่าขนมเล็กๆน้อยๆด้วย ข้างล่างนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เปิดรับสมัครไปรุ่นล่าสุด DS#9 รุ่นต่อไปคงปีหน้า ต้องคอยตามกันเอาว่าจะเปิดเมื่อไร

—– ตัวอย่าง —

ประกาศสถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม“Drilling School”รุ่นที่ 9
 

            ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม “Drilling School” รุ่นที่ 9 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านงานขุดเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม เพื่อการประกอบอาชีพในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา ปวส. จากสาขาวิชาที่ระบุไว้ในคุณสมบัติผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 20 คน โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 นั้น

ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มอบหมายให้สถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม (TPTI)   ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกับกลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทาน และบริษัทผู้ให้บริการปิโตรเลียมในประเทศไทย เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล ให้กับบุคลากรในประเทศ ทางสถาบันฯ มีความประสงค์จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม (Drilling School) รุ่นที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2559 ระยะเวลาฝึกอบรม ทั้งสิ้น 6 เดือน โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-24 มิถุนายน 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา ดังต่อไปนี้เท่านั้น

วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมปิโตรเคมี วิศวกรรมเหมืองแร่ เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมอุตสาหการ ธรณีวิทยา ธรณีศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาช่างเทคนิคต่างๆ
3. ผู้สมัครต้อง อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2534 )
4. เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
5. ไม่ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ วันที่ปิดรับใบสมัครของโครงการ
6. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครมีดังนี้

1. ใบสมัครโครงการ Drilling School 9 ดาวน์โหลดที่นี่ Download
2. สมัครโดยส่งมาทางอีเมล drillingschool9@tpti.org  (ไฟล์เอกสารต้องเป็นนามสกุล PDF)ประกอบด้วย
2.1 ใบสมัครโครงการ Drilling School 9 ดาวน์โหลดที่ Download
2.2  สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา Transcript 1
2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2.4  ผลสอบภาษาอังกฤษ อาทิเช่น TOEIC  TOFEL  IELTS  CU-TEP  TU-GET (ถ้ามี)
3. ให้ใช้ชิ่อ subject ของอีเมล เป็นชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ของผู้สมัคร
4. สมัครทางอีเมลเท่านั้น สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน 2559

*หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม
ส่งอีเมลมาที่ drillingschool9@tpti.org โทร 09-6389-8807

หมายเหตุ

–  การคัดเลือกโดยคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่อาจฟ้องร้องหรือเอาผิดการตัดสินได้
–  ทางสถาบันฯ จะนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเท่านั้น
–   ทางสถาบันฯ จะรับพิจารณาสำหรับผู้ที่ส่งเอกสารประกอบการรับสมัครครบถ้วนเท่านั้น

—– จบตัวอย่าง —

ที่มา : Drilling School TPTI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *