มีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไว้ทำไม

9. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) มีบทบาทและภารกิจหลักในการกำกับดูแลกิจการปิโตรเลียมของประเทศในด้าน

1.การจัดหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการของประเทศอย่างมั่นคง และ ยั่งยืน

2.จัดเก็บรายได้จากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

3.นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการกำกับดูแลด้านการสำรวจ และการผลิตปิโตรเลียมให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยมีความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

4.รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมดูแล และ ร่วมตัดสินใจในการดำเนินกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน

5.และช่วยประเทศในการจัดหาพลังงานได้อย่างมั่นคง

 

การบริหารงานสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประกอบด้วยงานด้านสัมปทานปิโตรเลียม การสำรวจ การผลิต การประเมินปริมาณสำรอง และการจัดเก็บรายได้ค่าภาคหลวงจากการขายปิโตรเลียม นอกจากนั้น ยังรวมถึงการวางแผนการจัดหาปิโตรเลียมเพื่อสนองต่อความต้องการใช้ปิโตรเลียมในปัจจุบันและในอนาคต โดยการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่มีอยู่ในประเทศ หาแหล่งใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาปิโตรเลียมในเขตพื้นที่ที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัจจุบันได้แก่พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และได้มีการเจรจาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศกัมพูชามาโดย
ลำดับ

 

ในปัจจุบันการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ไหล่ทวีปทับซ้อนไทย-กัมพูชาอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา ทั้งนี้ หากรัฐบาลทั้งสองสามารถเจรจาตกลงกันได้อย่างรวดเร็วคาดว่าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 10 ปี ในการดำเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งองค์กรร่วมรวมทั้งสำรวจ และพัฒนาปิโตรเลียม นอกจากนี้ ชธ. ยังมีบทบาทในการประสานงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อน 3 ฝ่าย ได้แก่ ไทย-มาเลเซีย-เวียดนาม

ที่มา http://www.dmf.go.th//file/QA_EPThai.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *