การกำจัดกากของเสียอันตรายจากการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม

22. การกำจัดกากของเสียอันตรายจากการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม ตัวอย่างเช่น เศษหินเศษดิน และกากน้ำโคลนฯ รัฐจะมีวิธีการกำจัดอย่างไร ที่จะสร้างความเชื่อมั่นของชุมชนรอบพื้นที่เจาะหลุมว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 1. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีแนวนโยบายและการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดในการป้องกันปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังนี้ 1) นโยบายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1.1) โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใดๆ ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วจึงจะดำเนินการได้ 1.2) โครงการผลิตปิโตรเลียมที่อยู่ในเขต

Read more

กระทรวงฯยืนยันได้หรือเปล่าว่าจะไม่เกิดเหตุแบบ Deepwater Horizon กับ อ่าวไทย

21. กระทรวงพลังงานยืนยันได้ไหมว่าการเจาะหลุมน้ำมันในอ่าวไทยมีความปลอดภัยแน่นอน และ ไม่เกิดเหตุรั่วไหลเหมือนของบริษัท BP ในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา ตามที่มีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว แสดงความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นการเจาะหลุมสำรวจเพื่อค้นหาปิโตรเลียมในอ่าวไทยของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม เช่นเดียวกับที่เกิดเหตุรั่วไหลของน้ำมันดิบจากแหล่ง Macondo ของบริษัท BP ในอ่าวเม็กซิโก และคัดค้านการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะการดำเนินงานใน 4 แปลง สำรวจในพื้นที่ใกล้เกาะสมุย เกาะพงัน และ

Read more

นโยบายและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

20. ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีนโยบายและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) มีแนวนโยบายและมาตรการในการป้องกันปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยกำหนดว่า “ผู้รับสัมปทานจะต้องดำเนินการในด้านการป้องกันและบำบัดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยต้องดำเนินการตามมาตรฐานสากล” และตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้กำหนดว่า “ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานต้องป้องกันโดยดำเนินมาตรการอันเหมาะสมตามวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดีเพื่อมิให้ที่ใดโสโครกด้วยน้ำมัน โคลนหรือสิ่งอื่นใด ในกรณีที่ที่ใดเกิดความโสโครกด้วยน้ำมัน โคลน หรือสิ่งอื่นใดเนื่องจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยผู้รับสัมปทาน

Read more