เราได้รับรายได้และผลประโยชน์แค่ 29.87 % จริงหรือ

19. ประเทศไทยได้รับรายได้และผลประโยชน์จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมเพียงร้อยละ 29.87 จริงหรือ ในการพิจารณาสัดส่วนผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากระบบสัมปทาน (Concession System) จะต้องนำรายรับของผู้รับสัมปทานที่ได้จากการขายปิโตรเลียมไปหักต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Cost& Expense) ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเสียก่อน จึงจะได้รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย ทั้งนี้รัฐจะจัดเก็บรายได้ในรูปของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมบวกด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และ บวกด้วยผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ โดยเมื่อพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนรวมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมของทุกแปลงสำรวจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2554

Read more

ประเทศได้รับประโยชน์อย่างไรจากการให้สัมปทานฯ

18. ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างไรจากการให้สัมปทานปิโตรเลียม การให้สัมปทานปิโตรเลียม เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทน้ำมันทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศได้นำเทคโนโลยีและเงินลงทุน เข้ามาสำรวจหาปิโตรเลียมทำให้ประเทศได้รับข้อมูลจากการสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ต่างๆ มากมาย เช่น ข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ข้อมูลหลุมเจาะ และเป็นการพิสูจน์ทราบว่าที่ใดบริเวณใดมีศักยภาพปิโตรเลียม โดยที่รัฐบาลไม่ต้องเสียเงินลงทุน และ ยังได้นำข้อมูลมาใช้เพื่อการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมของประเทศอีกด้วย ภายหลังการสำรวจพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ทรัพยากรปิโตรเลียมที่อยู่ใต้พื้นดิน ซึ่งเป็นของรัฐจะถูกผลิตขึ้นมา ทำให้ประเทศได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมโดยตรง

Read more