กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเรามาถึงวันนี้ได้อย่างไร

17. ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม กฎหมายปิโตรเลียม ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการบริหารจัดการ กำกับดูแล และจัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงรวม 4 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแก้ไขข้อขัดข้องในการดำเนินการประกอบกิจการปิโตรเลียม โดยการแก้ไขในปีพ.ศ. 2532

Read more

หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

16. รัฐได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างไรบ้าง ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้กำหนดให้ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมต้องรับผิดชอบในการดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยในการจะจัดทำแนวทางปฏิบัติในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับประเทศไทย (Thailand Decommissioning Guideline) ให้เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง ได้มาตรฐานสากล เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายในประเทศ นั้นมีความจำเป็นที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะต้องทำการศึกษาข้อกฎหมายระหว่างประเทศ และวิธีการกำกับดูแลและดำเนินงาน รื้อถอนฯ ของต่างประเทศ อาทิ

Read more

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

15. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่หรือไม่ การมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถเข้าร่วมใน 2 ขั้นตอน คือ 1) ในขั้นตอนการสำรวจปิโตรเลียม การสำรวจปิโตรเลียม วิธีวัดความไหวสะเทือนของชั้นหิน จะต้องจัดทำรายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเสนอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มการสำรวจ สำหรับโครงการเจาะหลุมสำรวจ จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกับดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วจึงจะเริ่มดำเนินโครงการได้ 2) ในขั้นตอนการผลิตปิโตรเลียม เมื่อผู้รับสัมปทานสำรวจพบปิโตรเลียมและพิสูจน์ได้ว่ามีสมรรถนะเชิงพาณิชย์

Read more

สัมปทานปิโตรเลียมมีอายุกี่ปี

14. สัมปทานปิโตรเลียมมีอายุกี่ปี ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สัมปทานปิโตรเลียมในส่วนของ Thailand I และ Thailand II ระหว่างปีพ.ศ. 2514-2531 โดยสัมปทานปิโตรเลียมมีกำหนดระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียม 9 ปี นับแต่วันให้สัมปทาน แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงผูกพันช่วงที่ 1

Read more

การให้สัมปทานปิโตรเลียมมีขั้นตอน และ วิธีการอย่างไร

13. การให้สัมปทานปิโตรเลียม … มีขั้นตอน และ วิธีการอย่างไร การให้สัมปทานปิโตรเลียม เป็นการให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 1) การประกาศให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม กระทรวงพลังงานออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่แปลงสำรวจตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำหนด โดยจะกำหนดให้ยื่นขอในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือเฉพาะบางพื้นที่ เช่นบนบก ในทะเลอ่าวไทย หรือทะเลอันดามันก็ได้

Read more

ผลประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศโดยรวมในพื้นที่สำรวจพบปิโตรเลียม

12. ผลประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศโดยรวมในพื้นที่สำรวจพบปิโตรเลียมมีอะไรบ้าง รัฐบาลมีรายได้ในรูปของค่าภาคหลวงตาม พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 จากมูลค่าปิโตรเลียมที่ขาย และมีการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมแหล่งบนบกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. และ อบจ.) ตามนโยบายกระจายอำนาจการปกครองและรายได้สู่ท้องถิ่น โดยให้ท้องถิ่นที่เป็นแหล่งทรัพยากรได้รับการจัดสรรรายได้ที่รัฐฯได้รับจากการผลิตทรัพยากรเพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยเริ่มมีการจัดสรรตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2539 เป็นต้นมา ปัจจุบันค่าภาคหลวงที่จัดเก็บได้จากสัมปทานที่มีพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมบนบกอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 กรกฎาคม พ.ศ.2544)

Read more

แล้วเจ้าของที่ดินที่สำรวจพบปิโตรเลียมจะได้รับอะไรตอบแทน

11. เจ้าของที่ดินที่สำรวจพบปิโตรเลียมจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศไทยเป็นระบบสัมปทานปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนดว่า “ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดจะสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในที่ใด ไม่ว่าที่นั้น เป็นของตนเองหรือของบุคคลอื่นต้องได้รับสัมปทาน การขอสัมปทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งกระทรวงพลังงานกำหนด โดยในทางเดียวกันสินแร่(เช่น ทองคำ ดีบุก)อื่นๆที่มีการให้สัมปทานนั้น สินแร่ทั้งหมดก็เป็นของรัฐเช่นกัน ระบบสัมปทานปิโตรเลียมเป็นการให้สิทธิประโยชน์ ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของรัฐให้แก่บริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้สนใจมาลงทุนในพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานนั้นแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ประสงค์จะได้รับสิทธิ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ต้องยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และต้องมีคุณสมบัติของผู้ขอรับสัมปทานและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ

Read more

หากสำรวจพบปิโตรเลียมจะต้องเวนคืนที่ดินหรือไม่

10. หากสำรวจพบปิโตรเลียมจะต้องเวนคืนที่ดินหรือไม่ การขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม ในกรณีที่เป็นที่ดินของหน่วยงานราชการ ที่ดินสาธารณะ หรือพื้นที่ป่าไม้ ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบของหน่วยงาน/หน่วยราชการเจ้าของพื้นที่ หากเป็นพื้นที่ของเอกชนต้องมีการเจรจาขอใช้ที่ดิน ซึ่งอาจเป็นการเช่าหรือซื้อขาย ตามความตกลงกัน สำหรับพื้นที่ฐานเจาะจะมีขนาดเล็กประมาณ 10-15ไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแท่นเจาะ ในกรณีที่สำรวจพบปิโตรเลียมมีปริมาณเชิงพาณิชย์ ผู้รับสัมปทานจะต้องขออนุมัติกำหนดขอบเขตพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการผลิตปิโตรเลียมดังกล่าว นำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มการผลิตการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งบนบกโดยทั่วไป อาจใช้หลุมเจาะสำรวจที่พบปิโตรเลียมเป็นหลุมผลิตและหากต้องการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม

Read more

มีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไว้ทำไม

9. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) มีบทบาทและภารกิจหลักในการกำกับดูแลกิจการปิโตรเลียมของประเทศในด้าน 1.การจัดหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการของประเทศอย่างมั่นคง และ ยั่งยืน 2.จัดเก็บรายได้จากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 3.นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการกำกับดูแลด้านการสำรวจ และการผลิตปิโตรเลียมให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยมีความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 4.รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมดูแล และ ร่วมตัดสินใจในการดำเนินกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน 5.และช่วยประเทศในการจัดหาพลังงานได้อย่างมั่นคง   การบริหารงานสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประกอบด้วยงานด้านสัมปทานปิโตรเลียม

Read more

ทำไมเราต้องสำรวจและผลิตเอง ? นำเข้าทั้งหมดเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เหรอ !

8. ทำไมประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งรัดการสำรวจปิโตรเลียมในประเทศ เรานำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศเหมือนเดิมไม่ได้หรือ ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งรัดการสำรวจปิโตรเลียม เนื่องจากในแต่ละปี ประเทศมีการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากในการขนส่ง อุตสาหกรรม บริการ และในครัวเรือน และส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกก็มีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ต้องเร่งรัดการสำรวจหาปิโตรเลียมภายในประเทศ ในปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นเท่ากับ 1.85 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และคิดเป็นมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท

Read more