การกำจัดกากของเสียอันตรายจากการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม

22. การกำจัดกากของเสียอันตรายจากการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม ตัวอย่างเช่น เศษหินเศษดิน และกากน้ำโคลนฯ รัฐจะมีวิธีการกำจัดอย่างไร ที่จะสร้างความเชื่อมั่นของชุมชนรอบพื้นที่เจาะหลุมว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 1. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีแนวนโยบายและการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดในการป้องกันปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังนี้ 1) นโยบายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1.1) โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใดๆ ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วจึงจะดำเนินการได้ 1.2) โครงการผลิตปิโตรเลียมที่อยู่ในเขต

Read more

กระทรวงฯยืนยันได้หรือเปล่าว่าจะไม่เกิดเหตุแบบ Deepwater Horizon กับ อ่าวไทย

21. กระทรวงพลังงานยืนยันได้ไหมว่าการเจาะหลุมน้ำมันในอ่าวไทยมีความปลอดภัยแน่นอน และ ไม่เกิดเหตุรั่วไหลเหมือนของบริษัท BP ในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา ตามที่มีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว แสดงความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นการเจาะหลุมสำรวจเพื่อค้นหาปิโตรเลียมในอ่าวไทยของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม เช่นเดียวกับที่เกิดเหตุรั่วไหลของน้ำมันดิบจากแหล่ง Macondo ของบริษัท BP ในอ่าวเม็กซิโก และคัดค้านการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะการดำเนินงานใน 4 แปลง สำรวจในพื้นที่ใกล้เกาะสมุย เกาะพงัน และ

Read more

นโยบายและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

20. ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีนโยบายและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) มีแนวนโยบายและมาตรการในการป้องกันปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยกำหนดว่า “ผู้รับสัมปทานจะต้องดำเนินการในด้านการป้องกันและบำบัดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยต้องดำเนินการตามมาตรฐานสากล” และตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้กำหนดว่า “ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานต้องป้องกันโดยดำเนินมาตรการอันเหมาะสมตามวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดีเพื่อมิให้ที่ใดโสโครกด้วยน้ำมัน โคลนหรือสิ่งอื่นใด ในกรณีที่ที่ใดเกิดความโสโครกด้วยน้ำมัน โคลน หรือสิ่งอื่นใดเนื่องจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยผู้รับสัมปทาน

Read more

เราได้รับรายได้และผลประโยชน์แค่ 29.87 % จริงหรือ

19. ประเทศไทยได้รับรายได้และผลประโยชน์จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมเพียงร้อยละ 29.87 จริงหรือ ในการพิจารณาสัดส่วนผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากระบบสัมปทาน (Concession System) จะต้องนำรายรับของผู้รับสัมปทานที่ได้จากการขายปิโตรเลียมไปหักต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Cost& Expense) ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเสียก่อน จึงจะได้รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย ทั้งนี้รัฐจะจัดเก็บรายได้ในรูปของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมบวกด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และ บวกด้วยผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ โดยเมื่อพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนรวมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมของทุกแปลงสำรวจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2554

Read more

ประเทศได้รับประโยชน์อย่างไรจากการให้สัมปทานฯ

18. ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างไรจากการให้สัมปทานปิโตรเลียม การให้สัมปทานปิโตรเลียม เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทน้ำมันทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศได้นำเทคโนโลยีและเงินลงทุน เข้ามาสำรวจหาปิโตรเลียมทำให้ประเทศได้รับข้อมูลจากการสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ต่างๆ มากมาย เช่น ข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ข้อมูลหลุมเจาะ และเป็นการพิสูจน์ทราบว่าที่ใดบริเวณใดมีศักยภาพปิโตรเลียม โดยที่รัฐบาลไม่ต้องเสียเงินลงทุน และ ยังได้นำข้อมูลมาใช้เพื่อการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมของประเทศอีกด้วย ภายหลังการสำรวจพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ทรัพยากรปิโตรเลียมที่อยู่ใต้พื้นดิน ซึ่งเป็นของรัฐจะถูกผลิตขึ้นมา ทำให้ประเทศได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมโดยตรง

Read more

กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเรามาถึงวันนี้ได้อย่างไร

17. ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม กฎหมายปิโตรเลียม ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการบริหารจัดการ กำกับดูแล และจัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงรวม 4 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแก้ไขข้อขัดข้องในการดำเนินการประกอบกิจการปิโตรเลียม โดยการแก้ไขในปีพ.ศ. 2532

Read more

หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

16. รัฐได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างไรบ้าง ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้กำหนดให้ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมต้องรับผิดชอบในการดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยในการจะจัดทำแนวทางปฏิบัติในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับประเทศไทย (Thailand Decommissioning Guideline) ให้เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง ได้มาตรฐานสากล เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายในประเทศ นั้นมีความจำเป็นที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะต้องทำการศึกษาข้อกฎหมายระหว่างประเทศ และวิธีการกำกับดูแลและดำเนินงาน รื้อถอนฯ ของต่างประเทศ อาทิ

Read more

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

15. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่หรือไม่ การมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถเข้าร่วมใน 2 ขั้นตอน คือ 1) ในขั้นตอนการสำรวจปิโตรเลียม การสำรวจปิโตรเลียม วิธีวัดความไหวสะเทือนของชั้นหิน จะต้องจัดทำรายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเสนอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มการสำรวจ สำหรับโครงการเจาะหลุมสำรวจ จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกับดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วจึงจะเริ่มดำเนินโครงการได้ 2) ในขั้นตอนการผลิตปิโตรเลียม เมื่อผู้รับสัมปทานสำรวจพบปิโตรเลียมและพิสูจน์ได้ว่ามีสมรรถนะเชิงพาณิชย์

Read more

สัมปทานปิโตรเลียมมีอายุกี่ปี

14. สัมปทานปิโตรเลียมมีอายุกี่ปี ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สัมปทานปิโตรเลียมในส่วนของ Thailand I และ Thailand II ระหว่างปีพ.ศ. 2514-2531 โดยสัมปทานปิโตรเลียมมีกำหนดระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียม 9 ปี นับแต่วันให้สัมปทาน แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงผูกพันช่วงที่ 1

Read more

การให้สัมปทานปิโตรเลียมมีขั้นตอน และ วิธีการอย่างไร

13. การให้สัมปทานปิโตรเลียม … มีขั้นตอน และ วิธีการอย่างไร การให้สัมปทานปิโตรเลียม เป็นการให้สิทธิแก่เอกชนเพื่อสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 1) การประกาศให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม กระทรวงพลังงานออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่แปลงสำรวจตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำหนด โดยจะกำหนดให้ยื่นขอในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือเฉพาะบางพื้นที่ เช่นบนบก ในทะเลอ่าวไทย หรือทะเลอันดามันก็ได้

Read more