Drilling School #9

Drilling School ประกาศสถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม“Drilling School”รุ่นที่ 9               ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม “Drilling

Read more