ประเทศได้รับประโยชน์อย่างไรจากการให้สัมปทานฯ

18. ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างไรจากการให้สัมปทานปิโตรเลียม

การให้สัมปทานปิโตรเลียม เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทน้ำมันทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศได้นำเทคโนโลยีและเงินลงทุน เข้ามาสำรวจหาปิโตรเลียมทำให้ประเทศได้รับข้อมูลจากการสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ต่างๆ มากมาย เช่น ข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ข้อมูลหลุมเจาะ และเป็นการพิสูจน์ทราบว่าที่ใดบริเวณใดมีศักยภาพปิโตรเลียม โดยที่รัฐบาลไม่ต้องเสียเงินลงทุน และ ยังได้นำข้อมูลมาใช้เพื่อการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมของประเทศอีกด้วย

ภายหลังการสำรวจพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ทรัพยากรปิโตรเลียมที่อยู่ใต้พื้นดิน ซึ่งเป็นของรัฐจะถูกผลิตขึ้นมา ทำให้ประเทศได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมโดยตรง ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย

นับตั้งแต่เปิดให้สัมปทานในปีพ.ศ. 2524 จนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2554 ประเทศได้รับประโยชน์จากการให้สัมปทานพื้นที่บนบก อ่าวไทย และพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการให้สัมปทานปิโตรเลียมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1) ในปีพ.ศ. 2554 ประเทศสามารถจัดหาปิโตรเลียมเพื่อใช้ในประเทศเฉลี่ย 801,200 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน แบ่งออกเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,300 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน น้ำมันดิบ 138,900 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) 92,200 บาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศ

2) กิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสามารถสร้างรายได้ในแต่ละปีคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า1 ล้านล้านบาท จะเห็นได้จากมูลค่ารวมของปิโตรเลียมสะสม (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 – 2554) ที่ผลิตได้ในประเทศเท่ากับ 3.32 ล้านล้านบาท (ไม่รวมรายได้จากองค์กรร่วม ไทย-มาเลเซีย)

โดยรัฐได้รับรายได้ในรูปค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และ เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ รวมกันเท่ากับ 1.04 ล้านล้านบาท และ เมื่อหักเงินลงทุนของบริษัทผู้ผลิตน้ำ มัน จำ นวน 1.42 ล้านล้านบาทแล้ว ผลประโยชน์ทีบริษัทเอกชนได้รับเท่ากับ 0.86 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์จากกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายระหว่างรัฐกับเอกชนเท่ากับร้อยละ 55 ต่อ 45

3) ส่งเสริมการจ้างงานในประเทศ โดยในแต่ละปีมีการว่าจ้างงานโดยตรงกว่า 20,000 คน และ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 150,000 คน

4) ประเทศสามารถได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้แก่คนไทย

5) ลดการนำเข้าปิโตรเลียม โดยจะเห็นได้จากปัจจุบันนำเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 1.13 ล้านล้านบาท ผลจากการผลิตในประเทศทำให้ลดการนำเข้าพลังงานลงปีละ 3.75

ที่มา http://www.dmf.go.th//file/QA_EPThai.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *